OBIEKTY SPORTOWO REKREACYJNE

Witamy w naszym ośrodku!

Jesteśmy nowoczesnym, całorocznym obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w kompleksie leśno-parkowym, we wschodniej części miasta Białogard. Odległość od jezior 5-7 km i od morza 40 km. Obiekt spełnia warunki niezbędne do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i pozbawiony barier architektonicznych. Specyficzny mikroklimat sprzyja regeneracji sił i uzyskiwaniu wspaniałych wyników sportowych oraz wypoczynkowi. Przy obiekcie znajduje się parking oraz wiata rekreacyjna z zadaszeniem umożliwiająca przeprowadzenie różnego rodzaju imprez.

Posiadamy kompleksową bazę sportową z zapleczem hotelowo-gastronomicznym umożliwiającą nam organizowanie różnorodnych obozów sportowych, wypoczynku grupowego oraz indywidualnego a także do przeprowadzania treningów czy przygotowania kondycyjnego. W zakresie posiadanego zaplecza organizujemy wiele imprez począwszy od zawodów miejskich, aż po imprezy o randze ogólnopolskiej, czy międzynarodowej. Angażujemy się również w zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej oraz turystyki i rekreacji wśród mieszkańców miasta Białogard. Organizatorom wypoczynku oferujemy bogatą ofertę usług w obiektach umożliwiających pełną realizację programów szkoleniowych wielu dyscyplin sportu.

Dysponujemy również dwoma bocznymi boiskami treningowymi, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie stadionu.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. 1-go Maja 49, 78-200 Białogard

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.brd@wp.pl

Cele i podstawa prawna. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów i zgód

na mocy art. 6 ust. 1 lit. B, c i f RODO, w celu:

rezerwacji pokoju hotelowego, zameldowania i prowadzenia ewidencji osób korzystających z usług noclegowych, realizacji usług rekreacyjnych i sportowych, realizacji usług gastronomicznych, realizacji imprez okolicznościowych, udostępniania pomieszczeń, wynajmu lokal, prowadzenie zapisów na zajęcia zorganizowane, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług BOSiR Sp z o.o., a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej

na mocy art. 6 ust. 1 lit c i f RODO, w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. (w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia)

na mocy art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do Newslettera a także wyłącznie na potrzeby realizacji na Państwa rzecz celu wskazanego w wyrażonej przez Państwa zgodzie (organizowane konkursy, formularz kontaktowy itp.)

Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług BOSiR Sp z o.o.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownicy i współpracownicy BOSiR Sp z o.o. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla BOSiR Sp z o.o. w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub umów powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będą przechowywane okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.

Dane przetwarzane w ramach monitoringu obiektu hotelu, basenu, jak również w ramach monitoringu w pozostałych strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 14 dni, po czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa. W pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody / cofnięcia subskrypcji.

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z           ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Moniuszki 49, 78-200 Białogard.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu świadczenia usług     informacyjnych dotyczących aktualności, konkursów, promocji i reklamy obiektu.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w przypadku brania udziału w konkursach        organizowanych przez Administratora.

5. Za podanie danych uważa się polubienie profilu Administratora czy też informacji zamieszczanych na      łamach profilu społecznościowego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów: uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach oraz do budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych jak np. profil Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Facebooku.